Portāla www.prieks.lv lietošanas noteikumi

Portāla administrācija piedāvā Jums Portāla pakalpojumus (piedāvājumi, serviss), kas balstās uz nosacījumiem, kas attiecas uz šiem lietošanas noteikumiem. (www.prieks.lv) Šajā sakarā Jums ir nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar esošiem noteikumiem, kurus Portāla Administrācija izskata kā publisku ofertu, saskaņā ar esošiem Latvijas Republikas likumiem.

1. Vispārīgie Portāla www.prieks.lv lietošanas noteikumi:

1.1 Esošie Portāla www.prieks.lv lietošanas Noteikumi (turpmāk- Noteikumi), kurus izstrādāja Portāla Administrācija, nosaka lietošanas nosacījumus un Portāla attīstību, kā arī tā Lietotāju un Administrācijas tiesības. Noteikumi attiecas arī uz attiecībām, kas ir saistītas ar trešām personām, kas nav Portāla lietotāji, tiesībām un interesēm, bet, kuru tiesības un intereses var būt aizskartas Portāla Lietotāju darbību rezultātā.

1.2. Esošie noteikumi ir juridiski obligāta saskaņa starp Lietotāju un Portāla Administrāciju, kura priekšmets ir Portāla Administrācijai sniegt administratīvus pakalpojumus Lietotājiem Portāla izmantošanai un tā pakalpojumiem (turpmāk- Pakalpojumi). Papildus šiem esošiem Noteikumiem par saskaņu starp Lietotāju un Portāla Administrāciju attiecas arī visi speciālie dokumenti, kas regulē atsevišķus Portāla servisus- ievietotus Portāla konkrētajās sadaļās Internetā.

1.3. Lietotājam nepieciešams pilnībā iepazīties ar esošiem Noteikumiem pirms reģistrācijas Portālā. Lietotāja reģistrācija Portālā nozīmē Lietotāja pilnu un beznosacītu piekrišanu īstiem Noteikumiem saskaņā ar esošiem Latvijas Republikas likumiem.

1.4. Esošie Noteikumi ir atvērts un publisks dokuments. Pašreizējā Noteikumu redakcija ir novērojama interneta vietnē: http://prieks.local/lv/noteikumi.html

1.5. Portāla Administrācija iesaka Lietotājiem regulāri pārbaudīt esošos Noteikumus, sakarā ar to iespējamām izmaiņām un/vai papildinājumiem. Lietotāju Portāla lietošanas turpinājums pēc esošo Noteikumu izmaiņu un/vai papildinājumu ieviešanas, nozīmē Lietotāja piekrišanu šīm izmaiņām un/vai papildinājumiem.

2. Portāla www.prieks.lv statuss:

2.1. www.prieks.lv Portāls ir interneta resurss un informācijas, programmu kopums personālajiem datoriem, kas atrodas informācijas sistēmā un nodrošina informācijas piekļuvi Internetā adresē http://prieks.lv

2.2. Vispārīgās Portāla tiesības un tiesības uz tīkla adreses izmantošanu (domēna vārda) http://prieks.lv pieder Portāla Administrācijai. Iepriekšminētais nodrošina piekļuvi Portālam visām ieinteresētajām personām saskaņā ar esošajiem Noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.

2.3. Esošajiem Noteikumiem ir noteikti nosacījumi, saskaņā ar kuriem ir tiesības izmantot informāciju un intelektuālo darbību (tajā skaitā neaprobežojoties ar literārajiem, mūzikas, audiovizuālajiem darbiem un fonogrammām, grafikas un dizaina darbiem, fotomākslas darbiem, personālo datoru programmām) atsevišķo Portāla sadaļu sastāvā, var piederēt Portāla Lietotājiem un citām personām, kuras patstāvīgi radīja un/vai ievietoja norādītos objektus portālā bez tiešas Portāla Administrācijas dalības.

3. Portāla www.prieks.lv Administrācija

3.1. Ar Portāla Administrācijas www.prieks.lv (iepriekš un turpmāk – Portāla Administrācija, Administrācija) esošajos Noteikumos un citos speciālos dokumentos, kas tiek publicēti Portālā, tiek domāta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PRIEKS TŪRE”, juridiska persona, kas tika dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un, kas ir reģistrēta uz adresi: Rīga, Vaidavas 6, korpuss 3, dzīvoklis 22, LV-1084.

3.2. Fizisko un juridisko personu ziņojumi, ieteikumi un sūdzības Portāla Administrācijai sakarā ar esošiem Noteikumiem un jebkādiem jautājumiem par Portāla funkcionēšanu, tiesību pārkāpumiem un trešo personu interesēm par tā lietošanu, kā arī tiesīgiem Latvijas Republikas likumdošanas personu pieprasījumiem, var tikt nosūtīti uz pasta adresi SIA „PRIEKS TŪRE”, kas ir minēts esošo Noteikumu 3.1 punktā.

3.3. Attiecībā uz Portāla funkcionēšanu un attīstību, Administrācija pamatojas uz Latvijas Republikas likumdošanu esošajiem Noteikumiem un citiem speciāliem dokumentiem, kuri ir izstrādāti vai, kurus var izstrādāt un pieņemt Portāla Administrācija, lai regulētu konkrētus Portāla servisa pakalpojumus Lietotājiem.

3.4. Esošie Noteikumi nenodrošina Lietotājam tiesības izmantot firmas nosaukumus, preču zīmes, domēnu vārdus un citas Portāla Administrācijas būtiskas zīmes. Tiesības izmantot firmas nosaukumus, preču zīmes, domēnu vārdus un citas Portāla Administrācijas būtiskas zīmes var būt izmantotas tikai pēc rakstiskās vienošanās ar Portāla Administrāciju.

4. Reģistrācija portālā www.prieks.lv un Lietotāja statuss

4.1. Lietotāja reģistrācija Portālā ir bezmaksas,  brīvprātīga un notiek Interneta tīmekļa adresē: http://prieks.lv

4.2. Portāla lietotājs ir fiziska persona, kas ir reģistrēta Portālā saskaņā ar uzstādītajiem esošajiem kārtības Noteikumiem un kuriem ir pienācīgas atļaujas (iepriekš un turpmāk- Lietotājs).

4.3. Reģistrējoties Portālā Lietotājam ir jāiesniedz Portāla Administrācijai nepieciešamu, ticamu un aktuālu informāciju, lai noformētu Lietotāja personīgo profilu, ietverot katra Lietotāja unikālo loginu (elektroniskā pasta adrese vai latīņu burtu un ciparu kombinācija, lai ienāktu Portālā) un paroli Portāla piekļuvei. Portāla reģistrācijas forma var pieprasīt papildus Lietotāja informāciju.

4.4. Lietotājam ir iespēja Portālā iegūt savu personīgo virtuālo kontu, pieeju kuram viņš saņem caur „Mans profils”. Norādītajā virtuālajā kontā Lietotājam ieskaitās viņa pirkumu bonusi un viņa referāļu pirkumi.

4.5. Lietotājs nes atbildību par uzrādīto informāciju reģistrācijas laikā un atbrīvo no trešo personu pretenzijām.

4.6. Reģistrējoties, Lietotājs piekrīt ar esošajiem Noteikumiem un uzņemas tajos norādītās tiesības un pienākumus, kuri saistīti ar Portāla izmantošanu un funkcionēšanu.

4.7. Pēc veiksmīgas Lietotāja reģistrācijas Portālā, Administrācija uzņemas tiesības un pienākumus, kas attiecas uz Lietotāju un ir norādīti esošajos Noteikumos.

4.8. Portāla Administrācija ir tiesīga izmantot Lietotāja sniegto informāciju, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikas esošai likumdošanai (tajā skaitā, lai brīdinātu un/vai novērstu nelegālas un/vai nelikumīgas Lietotāju darbības). Lietotāja sniegtās informācijas atklāšana var tikt veikta tikai saskaņā ar esošo Latvijas Republikas likumdošanu, pēc tiesas, tiesībaizsardzības iestāžu, kā arī citos paredzētajos Latvijas Republikas likumdošanas gadījumos.

4.9. Lietotāja izvēlētais logins un parole sastāv no nepieciešamās informācijas Lietotāja Portāla piekļuvei. Lietotājs nav tiesīgs nodot savu loginu un paroli trešajām personām, nes pilnīgu atbildību par to drošību, patstāvīgi izvēloties to glabāšanas veidu. Lietotājs, izmantojot aparāt-programmas nodrošināšanu, var atļaut logina un paroles saglabāšanu (izmantojot cookies failus), lai nākamajā reizē automātiski autorizēties Portālā.

4.10. Ja Lietotājs nav pierādījis pretējo, jebkuras darbības, kas tika izdarītas, izmantojot viņa loginu un paroli, skaitās pilnīgi atbilstošas Lietotājam. Logina un paroles un/vai Lietotāja personālā profila nesankcionētas pieejas gadījumā, vai logina un paroles izplatīšanas gadījumā, Lietotājam ir nekavējoties, noteiktajā kārtībā, jāziņo par to Portāla Administrācijai  pa adresi prieks@prieks.lv.

4.11. Pēc reģistrācijas Lietotājs ir tiesīgs patstāvīgi, personīgu, nekomerciālu mērķu vadīts, izveidot, izmantot vai noteikt personīgā profila saturu, kā arī citu Lietotāju satura piekļuves nosacījumus.

4.12. Saskaņā ar esošās Latvijas Republikas likumdošanu, Lietotājam ir tiesības uz viņa personīgo datu apstrādi (a) patstāvīgi izdzēšot iepriekš izvietoto Portālā Lietotāja informāciju (b) izdzēšot Lietotāja personīgo informāciju. Personīgā profila izdzēšanu realizē Portāla Administrācija 5 darba dienu laikā pēc Lietotāja personīgā rakstiskā iesnieguma saņemšanas, kas tiek adresēts uz SIA „PRIEKS TŪRE" norādīto esošo noteikumu 3.1. punkta pasta adresi”, vai uz tehniskā atbalsta elektroniskās pastkastes adresi: prieks@prieks.lv. Lietotāja elektroniskai vēstulei ir jābūt nosūtītai no elektroniskā pasta adreses, kuru Lietotājs norāda Portālā reģistrācijas laikā vai arī Lietotāja izmainītās elektroniskā pasta adreses, kuru viņš nomainīja savā profilā.

5. Lietotāja www.prieks.lv pienākumi

5.1. Izmantojot Portāla pakalpojumus Lietotājam pienākas:

 • ievērot esošo Latvijas Republikas likumdošanu, esošos Noteikumus un citus speciālus Portāla Administrācijas dokumentus; 
 • reģistrācijas laikā uzrādīt ticamus, pilnus un aktuālus datus, sekot to aktualizācijai;
 • informēt Portāla Administrāciju par nesankcionētu personīgā profila pieeju un/vai  par nesankcionētu pieeju un/vai Lietotāja paroles un logina izmantošanu;
 • neļaut citiem Lietotājiem pieeju personīgajam profilam vai atsevišķai tajā saturošai informācijai, gadījumā, ja tas var novest pie Latvijas Republikas likumdošanu pārkāpuma un/vai esošo Noteikumu pārkāpumiem, vai Portāla Administrācijas speciālo dokumentu pārkāpuma.
 • personīgajā profilā neizvietot informāciju un objektus (ieskaitot linkus uz tiem), kas var pārkāpt citu personu tiesības un intereses;
 • pirms informācijas un objektu izvietošanas (ieskaitot citu cilvēku izskatu, svešiem dažāda satura tekstiem, audioierakstiem un videofilmām) iepriekš novērtēt to ievietošanas likumību;
 • glabāt noslēpumā un nedot citiem Lietotājiem un trešām personām, kas kļuva pazīstamas viņam kontaktēšanās rezultātā ar citiem Lietotājiem, un cita Portāla lietošanas personīgos datus(tajā skaitā mājas adreses, telefona numurus, elektronisko pastu adreses, ICQ, pases datus, bankas informāciju) un informāciju par citu Lietotāju un trešo personu privāto dzīvi bez iepriekšējās šo cilvēku atļaujas;

5.2. Ja ir aizdomas par dažādu rīcību likumību, tajā skaitā par informācijas izvietošanu un piekļuves nodrošināšanu, Portāla Administrācija iesaka atturēties no tiem.

5.3. Lietotājam Portāla izmantošanas gadījumā aizliegts:

 • reģistrēties Lietotājam ar citas personas vārdu vai citas personas vietā („neīsts profils”) vai, kā Lietotāju reģistrēt grupu (apvienību) vai juridisku personu, taču, ir iespējama reģistrācija no citas fiziskas vai juridiskas personas vārda un lūguma, ja iepriekš ir saņemtas nepieciešamās pilnvaras tādā formā un kārtībā, kā ir paredzēts Latvijas Republikas likumdošanā;
 • maldināt Lietotājus par savu personību, izmantojot cita piereģistrēta Lietotāja loginu un paroli;
 • minēt nepatiesu informāciju par sevi, savu vecumu un savām attiecībām ar citām personām un organizācijām;
 • ielādēt, glabāt, publicēt, izplatīt un sniegt piekļuvi vai citā veidā izmantot jebkuru informāciju, kas:
  • satur draudus, diskreditē, aizvaino, aizskar cieņu un reputāciju vai neievēro citu Lietotāju vai trešo personu personīgās dzīves konfidencialitāti;
  • pārkāpj nepilngadīgu personu tiesības;
  • ir vulgāra un nepienācīga, kas satur nenormatīvo leksiku, satur pornogrāfiska rakstura bildes vai tekstus, vai seksuāla rakstura scēnas ar nepilngadīgo personu piedalīšanos;
  • satur vardarbības scēnas vai necilvēcīgu izturēšanos pret dzīvniekiem;
  • satur suicīda līdzekļu un aprakstu veidus, jebkāda veida pierunāšana uz tā veikšanu;
  • propagandē un/vai veicina rasu, reliģijas, etnisko attieksmi vai naidu, propagandē fašismu un rasu izcelsmes ideoloģiju;
  • satur ekstrēmiskus materiālus;
  • propagandē noziedzīgas darbības vai satur padomus, instrukcijas vai aģitēšanu uz noziedzīgu darbību; 
  • satur aprobežotas piekļuves informāciju, ietverot valsts un komerciālos noslēpumus, informāciju par trešo personu privāto dzīvi;
  • satur reklāmu vai apraksta narkotisko vielu lietošanas pievilcību, tajā skaitā „digitālās narkotikas”(audio failus, kas ietekmē cilvēka smadzenes sakarā ar binaurāliem ritmiem), informāciju par narkotiku izplatīšanu, to izgatavošanas receptes un padomus, kā lietot;
  • pārkāpj citas iedzīvotāju un juridisko personu tiesības un intereses vai Latvijas Republikas likumdošanas norādījumus.
 • nelikumīgi ielādēt, glabāt, publicēt, izplatīt un piedāvāt piekļuvi vai citā veidā izmantot Lietotāju vai trešo personu intelektuālo īpašumu.
 • veikt masveida ziņojumu sūtījumus bez Portāla Lietotāju piekrišanas;
 • bez adresātu piekrišanas veikt masveida ziņojumu sūtījumus ar norādi uz Portālu;
 • veikt dažādas darbības, kas ir orientētas uz Lietotāju vai Portāla administrācijas „krāpšanu”, izmantojot Portālā redzamos speciālos piedāvājumus, tajā skaitā konkursu skaitu un bonusa programmas (tajā skaitā nereģistrēt vairākus profilus, lai saņemtu bonusus vai iegūtu citas iespējas, veikt masveida ziņojumu pārsūtīšanu bez adresātu iepriekšējās piekrišanas, kā arī citas darbības, kas ir orientētas uz to, lai iegūtu personīgos labumus);
 • sniegt nepatiesu informāciju par sevi gan strādājot Portālā, gan izmantojot Portālu;
 • izmantot programmas nodrošināšanu un īstenot darbības, kuras ir orientētas uz Portāla normālas funkcionēšanas pārkāpumiem un tā pakalpojumiem vai Lietotāju personīgo profilu;
 • ielādēt, saglabāt, publicēt, izplatīt un ļaut piekļuvi Portālam vai izmantot vīrusus, trojānus un citas kaitīgas programmas;
 • bez īpašas Portāla Administrācijas atļaujas izmantot automatizētus skriptus (programmas), lai apkopotu Portāla informāciju un (vai) sadarbību ar Portālu un tā servisiem;
 • jebkādā veidā, melojot, ļaunprātīgi izmantojot uzticību, uzlaužot profilu-mēģināt piekļūt citu Lietotāju loginam vai parolei;
 • veikt nelikumīgu citu personu datu vākšanu un apstrādi;
 • veikt (mēģināt saņemt) piekļuvi Pakalpojumiem jebkādā citā veidā, izņemot caur interfeisu, kuru sniedz Portāla Administrācija, tad, kad tādas rīcības tiek pilnīgi atļautas Lietotājam no Administrācijas puses;
 • rīkot, dublēt, kopēt, pārdot, veikt tirdzniecības operācijas un pārdot Pakalpojumus kaut kādu mērķu labad, izņemot gadījumus, kad tādas darbības tika atļautas Lietotājam, saskaņojot ar Administrāciju;
 • izvietot komerciālu un politisku reklāmu ārpus speciālām Portāla sadaļām, kuras uzstādīja Portāla Administrācija. Lietotāja iegādātie maksas pakalpojumi Portālā aktivizējas saskaņā ar Administrācijas speciāliem dokumentiem, kas ir novietoti Portālā.
 • izvietot jebkuru citu informāciju, kas, pēc Administrācijas domām, ir nelabvēlīga, neatbilst Portāla izveidošanas mērķiem, kaitē Lietotāju interesēm vai citu iemeslu dēļ ir nevēlama Portālā.
 • lietotājs nes personīgo atbildību par jebkuru informāciju, kuru izvieto Portālā, kuru ziņo citiem Lietotājiem, kā arī par jebkādu mijiedarbību ar citiem lietotājiem;
 • nesaskaņu gadījumā ar šiem Lietotāju esošiem Noteikumiem un to atjauninājumiem, Lietotājam ir jāatsakās no tā lietošanas, noteiktā kārtībā par to informējot Portāla Administrāciju.

6. Noteikumi par Piedāvājumu izvietošanu un pārdošanu

6.1. Piedāvājums (akcija, serviss, pasākums un tā tālāk) – pasākumu kopums, kura informācija ar Noteikumu aprakstiem un piedalīšanos tajos ir publicēta Portālā;

6.2. Kompānija-tā ir organizācija, kas publicē piedāvājumus Portālā (ieskaitot sadaļas) un pastāvīgi nodrošina, piedāvā un gādā piedāvājuma dalības nosacījumus un/vai organizācija, kas valda un/vai izmanto tirdzniecības zīmolu, kas ir norādīta piedāvājumā;

6.3. Kupons-tas ir paziņojums par pirkuma Piedāvājumu. Kupons satur informāciju par Piedāvājumu, noteikumiem, nominālo vērtību un pirkuma Piedāvājuma cenu, kā arī citu informāciju un ierobežojumus pēc Kompānijas ieskatiem, kas ir nepieciešami lai iestātos civiltiesību attiecībās, saskaņā ar Piedāvājuma noteikumiem;

6.4. Spiežot pogu „Pirkt” („Nopirkt kuponu”), Lietotājs gatavo piedāvājumu par viņa izvēlētiem Portāla pirkumu kuponiem (akceptē piedāvājumu), ievērojot nosacījumus, kas publicēti esošajā līgumā un Piedāvājumā, kas ir norādīts Portālā;

6.5. Portāls nesniedz pakalpojumus, kas ir norādīti kuponā, Portāls demonstrē Piedāvājumu no Kompānijas vārda puses, pārdod kuponus.

6.6. Kupona izmantošanas biežumu nosaka Kompānija, un tas tiek norādīts Piedāvājumu nosacījumos;

6.7. Kompānija ir tiesīga izlemt, vai var Portāla kuponi tikt uzrādīti kopā ar citiem kuponiem, dāvanu sertifikātiem, atlaides kartēm un citām atlaidēm;

6.8. Portāls un Kompānija neatbild par kupona pazaudēšanu un/vai zagšanu, un/vai tā numura pazaudēšanu. Kupona pircējam vajag būt uzmanīgam, lietojot savu iegādāto kuponu;

6.9. Kopēšana, pārdošana, kuponu viltojums ir stingri aizliegts;

6.10. Portāla kupons ir derīgs līdz norādāmajam termiņam, kas tajā ir norādīts;

6.11. Kupons var tikt izmantots tikai pēc nomināla un saskaņā ar norādītajiem tajā nosacījumiem;

6.12. Kupons nedod nekādas papildus preferences produktu pasūtīšanai un/vai Kompānijas pakalpojumiem, izņemot tos, kas ir norādīti Piedāvājumā;

6.13. Rezervējiet iepriekš produktu pasūtīšanas iespēju un/vai Kompānijas piedāvājumus, ja tāda iespēja ir paredzēta;

7. Noteikumi par intelektuālām tiesībām

7.1. Noteiktas tiesības uz Kontentu, kas ir publicēts Portālā.

 • Visi objekti, kas ir publicēti Portālā, tajā skaitā dizaina elementi, teksts, grafiskie zīmējumi, ilustrācijas, video, skripti, programmas, mūzika, skaņas un citi objekti un to pieskaņojumi (turpmāk- Kontents), ir noteiktu Administrācijas un Portāla Lietotāju tiesību objekti, visas tiesības uz šiem objektiem ir aizsargātas.
 • Neviens no Kontentiem nedrīkst tikt sakopēts, pārstrādāts, izplatīts, publicēts, uzlādēts, nodots, pārdots vai citā veidā pilnībā vai daļēji izmantots bez īpašnieka atļaujas, izņemot tos gadījumus, kad ir uzstādīti esošie Noteikumi, kā arī esošās Latvijas Republikas likumdošanas un tos gadījumus, kad īpašnieks skaidrā veidā izsaka savu piekrišanu uz Kontenta lietošanu jebkurai personai.
 • Lietotājs, publicējot Portālā viņam piederošo Kontentu, piedāvā citiem lietotājiem tiesības izmantot to, pārlūkojot, kopējot, apstrādājot (ieskaitot drukāšanu kopijas) un citas tiesības, izmantojot tās nekomerciāliem, personīgiem mērķiem, izņemot tos gadījumus, kad tāda lietošana var kaitēt īpašnieka interesēm, kas ir aizsargātas.
 • Lietotāja Kontenta izmantošana, piekļuve kuram ir saņemta, lai izmantotu to nekomerciālai lietošanai, tiek atļauta ar noteikumu, ka visas autortiesības vai paziņojumi par autortiesībām tiek saglabāti, autora vārda saglabāšana.
 • Izņemot savu personīgo Kontentu, Lietotājam nav tiesību augšuplādēt vai citādi paziņot sabiedrībai (publicēt Portālā) citu Portālu Kontentus un citas intelektuālas darbības, ja īpašnieks nav devis savu atļauju.
 • Jebkāda Portāla vai kontenta lietošana, izņemot atļauto lietošanu esošajos Noteikumos vai, ja īpašnieks ir piekritis uz tādu lietošanu, ir kategoriski aizliegts.
 • Ja iepriekšminētais nav minēts esošajos Noteikumos, tad nekas šajos noteikumos nedrīkst tikt izskatīts kā īpašas tiesības uz Kontentu.

7.2. Atbildība par izņēmuma tiesību pārkāpumiem.

 • Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru Kontentu vai citu informāciju, kuru viņš augšupielādē (publicē) Port ālā vai ar tā palīdzību. Lietotājs nav tiesīgs augšuplādēt, pārsūtīt vai publicēt Kontentu Portālā, ja viņam nav noteiktu tiesību uz šo darbību izpildi, kas tika saņemtas vai nodotas viņam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
 • Portāla Administrācija var pārskatīt Portālu uz aizliegta Kontenta saturu un var izdzēst vai pārkārtot (bez brīdinājuma) jebkuru Kontentu vai Lietotāju pēc Administrācijas ieskatiem un dažādiem iemesliem- pārkāpj esošos Noteikumus, Latvijas Republikas likumdošanu un/vai var pārkāpt citu Lietotāju vai trešo personu tiesības, kaitēt vai apdraudēt drošību.
 • Ievietojot savu Kontentu Portālā, Lietotājs nosūta Administrācijai tiesības taisīt sava Kontenta kopijas ar mērķi uzglabāt to Portālā.
 • Izvietojot savu Kontentu jebkurā Portāla sadaļā, Lietotājs automātiski sniedz Administrācijai tiesības kopēt, pārsūtīt, apstrādāt, tulkot to, lai popularizētu Portālu. Šiem nolūkiem Administrācija var veikt dažādas darbības un ievietot Lietotāja Kontentu attiecīgajās sadaļās, kā arī veikt citas darbības, kas kalpo noteiktu mērķu sasniegšanai.
 • Ja Lietotājs izdzēš savu Kontentu no Portāla, tad tiesības, kas minētas esošo Noteikumu 5.1..-5.3.. punktos, tiks automātiski atsaukti, taču Administrācija ir tiesīga saglabāt Kontenta arhīvu kopijas uz nenoteiktu laiku.

8. www.prieks.lv funkcionēšana un atbildība par Portāla, izmantošanu:

8.1 Lietotāji nes atbildību par savām rīcībām, kas ir saistītas ar informācijas izveidošanu un publicēšanu savā personīgajā Portāla profilā, kā arī saistībā ar informācijas izvietošanu citu Lietotāju personīgajos profilos un citās Portāla sadaļās, kā arī par citām darbībām Portālā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

8.2 Portāla Administrācija nodrošina Lietotājiem tehnisku izmantošanas iespēju, nepiedalās Lietotāju personīgo profilu satura veidošanā, nekontrolē un nenes atbildību par jebkuras personas Portāla lietošanas darbībām un Portāla Lietotāju personīgā profila satura izmantošanu.

8.3 Portāla Administrācija nenes atbildību par Lietotāju esošo Noteikumu pārkāpumiem un atstāj tiesības, pēc saviem ieskatiem, kā arī pēc citu Lietotāju vai trešo personu informācijas saņemšanas par esošo Noteikumu pārkāpumiem, mainīt (moderēt) vai izdzēst jebkādu Lietotāja pievienoto informāciju, kas pārkāpj likumus, kuri ir minēti esošajos Noteikumos (iekļaujot personīgās ziņas) .  Portāla Administrācija ir tiesīga izdzēst Lietotāja personīgo profilu un (vai) apturēt, ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi jebkuram Portāla servisam, ja Administrācija pamana, ka Lietotājs  rada draudus Lietotājiem vai Portālam. Portāla Administrācija nenes atbildību par Lietotāja informācijas izdzēšanu vai bloķēšanu, vai personīgā profila izdzēšanu (reģistrācijas pārtraukšana), saskaņā ar esošajiem Noteikumiem.

8.4 Lietotāja Personīgā profila izdzēšana nozīmē automātisku visas informācijas izdzēšanu, kas tika publicēta tajā, kā arī visu Lietotāja informāciju, kas tika ievadīta reģistrēšanas laikā Portālā. Pēc Lietotāja personīgā profila izdzēšanas, Lietotājs zaudē tiesības Portāla piekļuvei.

8.5 Portāla Administrācija sniedz Portāla funkcionēšanu un darbspējas, un operatīvi atjauno tā darbspējas tehnisku pārtraukumu un iemeslu gadījumā. Portāla Administrācija nenes atbildību par jebkādu Lietotāja vai citas personas datora vai mobilā telefona defektiem, kas rodas, augšuplādējot  materiālus Portālā.

8.6 Portāla Prieks.lv administrācija ir tiesīga turpmāk izsūtīt portāla lietotājiem informatīvas ziņas , kā arī izsūtīt komerciāla rakstura ziņas, reklamējot savus pakalpojumus un preces. Savukārt, lietotāji ir tiesīgi jebkurā brīdī atteikties no šādu ziņu saņemšanas.

8.8 Portāla Administrācijas atbildības ierobežojumi:

 • Portāla Administrācija atsakās no dažādām garantijām, ka Portāls vai tā pakalpojumi var būt vai nevar būt piemēroti konkrētu mērķu izmantošanai.
 • Lai izvairītos no nesaprašanām, Lietotājam ir nepieciešams ievērot piesardzības noteikumus sakarā ar lejupielādi un publicētiem linkiem Portālā.
 • Izmantojot Portālu, lietotājs piekrīt ar to, ka, lejuplādējot jebkurus materiālus, viņš pats uzņemas risku un atbildību par iespējamām sniegto materiālu izmantošanas sekām, tajā skaitā par informācijas datu zaudējumu, kurš var notikt Lietotājam vai trešai personai.

9. Naudas līdzekļu atgriešanas nosacījumi

9.1. Patērētājs ir tiesīgs atteikties no  Prieks-kupona iegādes, nosūtot uz uzņēmuma juridisko adresi parakstīto iesniegumu. Atteikuma veidlapu ir iespējams lejuplādēt Prieks.lv portālā. Iesniegumā jānorāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, paziņojumu par atkāpšanos no līguma, sastādīšanas vietu, datumu, kuponu numurus un kodus. Atsakoties no Prieks-kupona, patērētājs vienlaikus atsakās no attiecīgās preces vai pakalpojuma. Atteikšanas formu var lejupielādēt šeit.

9.2 Patērētājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma saņemšanas izmantojot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos atteikuma tiesības 14 kalendāra dienu laikā no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no Prieks-kupona iegādes dienas, ja nav uzsākta pakalpojuma sniegšana.

9.3 Patērētājam ir tiesības atteikties no jau saņemtās preces izmantojot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos atteikuma tiesības 14 kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

9.4. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 • Ja Ir beidzies Prieks-kupona derīguma termiņš.
 • Pasākumiem ar konkrēto laika periodu.
 • Precēm izgatavotiem pēc patentētāja norādījumiem.
 • Precēm, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas.
 • Precēm, kurus pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ.
 • Precēm, ja preces vērtība jebkāda veida ir samazināta patērētāja vainas dēļ, to izmantojot tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
 • Audioierakstiem, videoierakstiem vai datorprogrammām ar atvērtu iepakojumu.
 • Periodiskiem izdevumiem.
 • Citos gadījumos, norādītos piedāvājuma noteikumos.

9.5. KLIENTAM ir tiesības atteikties no autobusu ceļojuma. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur, neatkarīgi no atteikšanās iemesla, sekojošus maksājumus:

 • Ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis 30 un vairāk dienas, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu, avansā iemaksāto summu.
 • Ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis mazāk kā 30 dienas, bet vairāk kā 15, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu 50 % apmērā no līguma kopējās summas.
 • Ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis mazāk par 15 dienām, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu 100 % apmērā no līguma kopējās summas.

9.6. KLIENTAM ir tiesības atteikties no avioceļojuma. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur, neatkarīgi no atteikšanās iemesla, sekojošus maksājumus:

 • Ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis 30 un vairāk dienas, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu, avansā iemaksāto summu.
 • Ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis mazāk kā 30 dienas, bet vairāk kā 15, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu 50 % apmērā no līguma kopējās summas.
 • Ja līdz ceļojuma sākumam ir palicis mazāk par 15 dienām, tad TŪROPERATORS ietur līgumsodu 100 % apmērā no līguma kopējās summas.

9.7. Lai atgrieztu naudas līdzekļus, kas kļūdaini, saskaņā ar maksājumu sistēmam, tika ieskaitīti uz kontu „ PRIEKS TURE”, Lietotājam vajag griezties uz atbalsta apkalpošanas servisu ar rakstisku iesniegumu, kā arī čeku/kvitances, kas norāda uz kļūdainu naudas ieskaitīšanu. Šo iesniegumu ir nepieciešams nosūtīt uz adresi: Rīga, Merķeļa iela 6, 303. ofiss, LV-1050.

9.8. Saskaņā ar 9.1 punktu, Portāla Administrācija atmaksā naudu laikā līdz 10 darba dienām uz Lietotāja maksājuma kontu, kas tika norādīts pēdējā pieteikumā.

9.9. Ja maksājums tiek veikts ar bankas karti, Lietotājs ir tiesīgs patstāvīgi veikt samaksātās naudas atgriešanu par pirkuma veikšanu līdz laikam, kad tika nopirkts nepieciešamais minimālais kuponu daudzums, lai tiktu realizēts Piedāvājums.  Pēc atteikšanās, 10 dienu laikā, atkarībā no bankas kartes bankas-emitenta, notiks maksājumu līdzekļu atbloķēšana.

9.10. Gadījumā, ja nopirkto kuponu daudzums nesasniedz nepieciešamo daudzumu tam, lai Piedāvājums realizētos, tad, pēc Lietotāju iesnieguma, maksājumi tiek ieskaitīti uz Lietotāja kontu.

9.11. Visos pārējos gadījumos, kuri neattiecas uz esošiem Noteikumiem, lai atgrieztu maksājumu naudu Lietotājam, ir nepieciešams uz Portāla Administrācijas adresi nosūtīt rakstisku iesniegumu un čeka/kvīts oriģinālu (par maksājumu ieskaitīšanu). Naudas atgriešana tiks veikta uz Lietotāja maksājumu kontu, kurš tika norādīts iesniegumā, 10 darba dienu laikā kopš Iesnieguma saņemšanas dienas uz Administrācijas pasta adresi (Rīga, Merķeļa iela 6, 303. ofiss, LV-1084).

10. Noslēdzošie noteikumi

 • Esošie Noteikumi sastāda pilnīgu saskaņošanu starp Lietotāju un Portāla Administrāciju saskaņā ar Portāla lietošanas un pakalpojumu noteikumiem;
 • Esošie Noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jautājumus, kuri nav reglamentēti ar Noteikumiem, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Gadījuma, ja rodas domstarpības attiecībā uz šo esošo Noteikumu izpildi, Lietotājs un Portāla Administrācija darīs visu iespējamo, lai atrisinātu  tās ar dialogu, sarunu starp abiem. Gadījumā, ja domstarpības netiks atrisinātas sarunu ceļā, tad tās tiek risinātas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Esošie Noteikumi Lietotājam stājas spēkā no brīža, kad viņš sāk lietot Portālu un līdz pat nenoteiktam brīdim.
 • Esošie Noteikumi ir sastādīti latviešu valodā  un var tikt iesniegti Lietotājam citā valodā. Gadījumā, ja latviešu versijas Likumi un Likumu versijas citās valodās atšķiras, tad tiek pielietota latviešu versijas esošie likumi.
 • Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki esošo Noteikumu likumi tiks atzīti par spēkā neesošiem, tas neietekmē citu noteikumu esamību un aktivitāti.

Prieks.lv
LV-1050, Merķeļa iela 6, 303 - kab.
Tālr./Fakss: +371 67222 226
prieks@prieks.lv
info@prieks.lv

Autobusu ceļojumi

Aviotūres uz jūru